Cài đặt phần mềm Quản lý Đoàn viên:
Lưu ý: Vui lòng cài đặt .Net Framework4.0 trước khi thực hiện cài đặt phần mềm

           Điện thoại: 0933.688.101-0966.688.101
website: www.quanlydoanvien.vn